Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Vademecum Kompetentnego Dyrektora

Vademecum Kompetentnego Dyrektora
- Wstęp

Aleksandra Kubala - Kulpińska

Lekcja darmowa

Wstęp

Dobry lider zachęca swoich ludzi, by mówili mu to, co musi wiedzieć, a nie to, co chciałby usłyszeć.

John C. Maxwell

 

Każdą placówkę edukacyjną  tworzą wszyscy jej członkowie czyli dyrektor,  nauczyciele , pracownicy niepedagogiczni, uczniowie, wychowankowie  oraz ich rodzice. Jednak każdą placówką zarządza dyrektor. Zadania dyrektora zostały określone w  art.68 Ustawy  z dnia 14 grudnia 2016r.Prawo oświatowe.

 

Wśród nich można wymienić następujące:

 • kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
 • sprawuje nadzór pedagogiczny,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne
 • wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę,
 • stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki,
 • dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole lub placówce nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami,
 • dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.

 

Najważniejszym obowiązkiem dyrektora jest właściwa organizacja pracy, prawidłowy  podział obowiązków oraz nadzorowanie ich realizacji. Warto więc, żeby dyrektor był otwarty na dialog z innymi członkami społeczności szkolnej, mając na względzie, że szkoła to praca zespołowa, mająca na celu stwarzanie odpowiednich warunków kształcenia, służąca rozwojowi uczniów i pracowników. Praca dyrektora jest bardzo odpowiedzialna i wymaga ciągłego doskonalenia się i  rozwijania wielu kompetencji, wśród których oprócz osobistych i zawodowych niezwykle ważne są kompetencje interpersonalne.

 

Materiał szkoleniowy przekazany Państwu w ramach kursu Vademecum Kompetentnego Dyrektora zawiera informacje na temat istotnych w pracy dyrektora placówki edukacyjnej kwestii jakimi są:
 1. Sylwetka dyrektora idealnego – umiejętności i kompetencje
 2. Teorie zarządzania
 3. Główne akty prawne
 4. Ocena pracy nauczyciela
 5. RODO
 6. Nadzór pedagogiczny
 7. Motywowanie pracowników
Lekcja darmowa

Dla kogo jest ten kurs?

Kurs jest przeznaczony zarówno dla osób planujących w przyszłości pełnić funkcję dyrektora placówki oświatowej ( kandydatów ), jak i dla obecnych dyrektorów chcących doskonalić swoje umiejętności Inter i intrapersonalne, a także poszerzać swoją wiedzę z zakresu obowiązującego prawa.

 

Czego się nauczę?

 • Poznasz sylwetkę dyrektora idealnego
 • Poznasz główne teorie zarządzania
 • Poznasz interpretację głównych aktów prawnych ( min.: nadzór pedagogiczny, ocena pracy nauczyciela, RODO )
 • Poznasz sposoby motywowania pracowników

 

Co znajduje się w kursie?

 • Gotowe narzędzia
 • Pytania do autorefleksji
 • Linki do zasobów internetowych
 • Multimedia

 

 • Ważność kursu 365 dni
 • Poziom szkolenia zaawansowany
 • Czas trwania 5 godzin
  Kurs możesz przerwać i powrócić do niego w dowolnym momencie

Plan szkolenia

 • Wstęp   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Sylwetka dyrektora idealnego  
  • lekcja
 • Cechy kształtujące postawę dyrektora idealnego  
  • lekcja
 • Kwestionariusz stylów komunikowania się - ĆWICZENIE  
  • lekcja
 • Kompetencje  
  • lekcja
 • Konflikty w szkole - ĆWICZENIE   Darmowa lekcja
  • lekcja
 • Przywództwo i zarządzanie  
  • lekcja
 • Modele przywództwa  
  • lekcja
 • Cechy przywódcy  
  • lekcja
 • Standardy dotyczące właściwości przywództwa  
  • lekcja
 • Definicje zarządzania - ĆWICZENIE  
  • lekcja
 • Dyrektor facylitatorem Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Zarządzanie dyskretne  
  • lekcja
 • Zasady skutecznego przywództwa - ĆWICZENIE  
  • lekcja
 • RODO w placówce edukacyjnej  
  • lekcja
 • Nadzór pedagogiczny  
  • lekcja
 • Motywowanie pracowników Zakończenie testem
  • lekcja
  • test
 • Sposoby motywowania  
  • lekcja
 • Ocena pracy nauczyciela  
  • lekcja
 • KARTA OCENY PRACY NAUCZYCIELA Zakończenie testem
  • lekcja
 • Zakończenie Pobranie certyfikatu
  • lekcja


Jestem magistrem pedagogiki resocjalizacyjnej, który nieprzerwanie od 12 lat podnosi swoje kompetencje i doskonali swoje umiejętności. Posiadam również kwalifikacje do prowadzenia zajęć z zakresu terapii pedagogicznej oraz pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej. Ukończyłam studia z zakresu coachingu oraz z zakresu pedagogiki specjalnej dotyczącej pracy z uczniem z ZA oraz z Autyzmem.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Producentów i Dziennikarzy Radiowych zrealizowałam ogólnopolskie kampanie:  Zachowaj Trzeźwy Umysł 2016, Odpowiedzialny Kierowca, Rodzina na Tak.

Jako pierwsza w Polsce uzyskałam certyfikat doradcy i specjalisty w zakresie wysokiej wrażliwości wydanego przez Nickerson Institute 

Jestem autorem wielu publikacji, kursów on-line oraz prowadzącym szkolenia stacjonarne w szerokiej tematyce skierowanej dla przedstawicieli oświaty. Na swoim koncie posiadam długoletnią współpracę z takimi wydawnictwami, jak: Wydawnictwo Raabe, Wydawnictwo Forum Media Polska czy Oficyna MM.

Jestem również autorką książki Uczeń (nie)zwykły, czyli kto?

W centrum moich zainteresowań jest dziecko i rodzina. Na co dzień w swojej pracy zajmuję się terapią, profilaktyką, diagnozą oraz szeroko pojętym wsparciem dla dziecka i dla rodziny.

Na co dzień jestem mamą trójki dzieci lubiącą spędzać aktywnie czas z rodziną.

Zapraszam serdecznie do moich kursów.

Certyfikat

Tak wygląda wzór certyfikatu, który otrzymasz po ukończeniu kursu i zdaniu egzaminu końcowego. Certyfikat będzie zawierał:

 • Twoje imię i nazwisko
 • nazwę ukończonego szkolenia
 • nazwę instytucji wystawiającej certyfikat 
 • datę i podpis osoby upoważnionej do wystawienia certyfikatu

Pamiętaj aby uzupełnić swoje dane w zakładce "Moje konto" -> "Moje dane", wtedy możliwe będzie wystawienie dla Ciebie certyfikatu imiennego.

 

Wzór

100% best quality

www.szkolna24.pl

Certyfikat

Zaświadcza się, że Pan/Pani

Imię i Nazwisko

w dniu ukończył/a kurs

"Vademecum Kompetentnego Dyrektora"

w wymiarze 5 godzin prowadzony przez szkolna24.pl

Logo szkolna24.pl

Nr XXXX/2020

Pieczątka szkolna24.pl i podpis dyrektora Urszula Marcinkowska

Zaświadczenie nr ED-II.4430.13.2017 z dn. 2 października 2017 r. o wpisie Niepublicznej Placówki Szkolna24.pl do ewidencji szkół i placówek niepublicznych, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Częstochowy pod numerem 400