Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Szkolna24.pl Regulamin dostępu dla użytkowników indywidualnych

Strona główna

Regulamin dostępu dla użytkowników indywidualnych

Regulamin

Dostęp indywidulany


§1
Postanowienia ogólne


Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2016r., poz. 1030 j.t. ze zm.) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną na platformie Szkolna24.pl prowadzonej przez GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. ul. Warszawska 53; 42-202 Częstochowa NIP: 9492219475  REGON: 36803580300000 KRS:0000691198, zwaną dalej Właścicielem,.
Regulamin określa zasady korzystania z platformy Szkolna24.pl, w tym zasady świadczenia usług e-learningowych, rejestracji Użytkowników, zakupu kursów, otrzymania certyfikatu.

Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Warunkiem korzystania z platformy oraz aplikacji mobilnej, w tym składania zamówień oraz korzystania z aplikacji mobilnej jest założenie przez Użytkownika indywidualnego Konta Użytkownika, zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptacja jego treści. W przypadku dostępów grupowych, loginy i hasła zakłada administrator platformy.

Regulamin jest udostępniony Użytkownikom nieodpłatnie za pośrednictwem platformy w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. Regulamin jest dostępny również w siedzibie Właściciela.


§2
Definicje


Właściciel – GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. ul. Warszawska 53; 42-202 Częstochowa NIP: 9492219475  REGON: 36803580300000 KRS:0000691198, adres elektroniczny kontakt@szkolna24.pl

Administrator - podmiot upoważniony przez Właściciela do zarządzania Platformą.

Platforma - platforma szkoleń e-learningowych Szkolna24.pl, działająca przez 7 dni w tygodniu, 24h na dobę z wyłączeniem okresów na wykonanie niezbędnych prac modernizacyjnych, system informatyczny dostępny po zalogowaniu się Użytkownika, udostępniający szkolenia, rejestrujący postępy w szkoleniach i zapewniający możliwości współpracy i wymiany wiedzy.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną; jeżeli użytkownikiem jest konsument w rozumieniu Kodeksu cywilnego, żadne z postanowień regulaminu nie ogranicza praw takiego Użytkownika wynikających z przepisów prawa.

Konto Użytkownika - zestaw danych zawierających m.in. imię, nazwisko, login oraz adres e-mail jednoznacznie identyfikujących Użytkownika.

Login - unikalny ciąg znaków identyfikujący Użytkownika, podany przez niego podczas zakładania Konta.

Hasło - ciąg znaków podany przez Użytkownika podczas zakładania konta lub przekazany placówce oświatowej wraz z loginem autoryzujący go w procesie logowania.

Usługa - sługa na platformie Szkolna24.pl polega na udostępnieniu Użytkownikowi kursów lub szkoleń w formie:

 • materiałów wideo lub
 • plików PDF, JPG, Word lub
 • materiałów w formie tekstowej lub
 • testów i ćwiczeń.

Kursy/szkolenia - materiały edukacyjne zamieszczone na Platformie mające postać multimedialną lub będące dokumentami elektronicznymi, chronione na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 j.t. ze zm.), do których prawo posiada GLOBAL TEACHERS Sp. z o.o. 

Certyfikat - dokument elektroniczny w formacie PDF potwierdzający udział Użytkownika w Kursie, generowany po spełnieniu warunków ukończenia Kursu.

 

§3
Rejestracja i uzyskiwanie dostępu do kursów


1. Założenie konta i jego aktywacja jest równoznaczne z uzyskaniem statusu Użytkownika Platformy.
2. W celu wykorzystania pełnej funkcjonalności Platformy Użytkownik powinien mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową Chrome lub Edge lub Explorer (co najmniej w wersji 10.0) lub Opera (co najmniej w wersji 12.1) lub Firefox (co najmniej w wersji 41) albo zaktualizowaną wersje ich mobilnych odpowiedników. Przeglądarka musi obsługiwać język Javascript oraz cookies (interoperacyjność treści cyfrowych ze sprzętem komputerowym i oprogramowaniem).
3. W celu wykorzystania materiałów audio i audio-video konieczne jest użycie przez Użytkownika słuchawek lub głośników zewnętrznych.
4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Usługi wynikające z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

§ 4
Prawa i obowiązki Użytkownika


Każdy Użytkownik ma prawo do:
1. poprawiania i aktualizacji swoich danych osobowych podanych podczas zakładania konta; jeśli samodzielna aktualizacja niektórych danych jest niemożliwa, Użytkownik ma prawo wystąpić o to do Administratora,
2. uzyskiwania dokumentów potwierdzających ukończenie kursów,
3. usunięcia swojego konta z Platformy; w tym celu należy skontaktować się z Administratorem, podając dane oraz adres e-mail użyty podczas zakładania konta. Po usunięciu konta Użytkownik traci możliwość zalogowania się do Platformy,
4. uczestniczenia w specjalnych promocjach i konkursach przeznaczonych dla Użytkowników Platformy.

Każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
1. podania prawdziwych danych podczas zakładania i aktualizacji konta oraz niezwłocznej aktualizacji swoich danych, gdy ulegną one zmianie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
2. zabezpieczenia poufnych danych, takich jak hasło dostępu do Platformy przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich,
3. korzystania z platformy osobiście i nie udostępniania swojego loginu i hasła osobom trzecim,
4. poszanowania praw innych Użytkowników i przestrzegania netykiety,
5. ponoszenia odpowiedzialność za wszelkie wprowadzane przez niego treści,
6. przestrzegania postanowień Regulaminu.

Zabrania się:
1. uzyskiwania dostępu do Platformy w sposób inny, niż opisany w Regulaminie,
2. kopiowania, rozpowszechniania lub udostępniania treści kursów, w całości lub w części, osobom nieuprawnionym, w szczególności wyświetlania, odtwarzania czy umieszczania w innych serwisach internetowych,
3. destabilizacji działania Platformy, np. przez próby zakładania fikcyjnych kont, także za pomocą automatów, wyszukiwanie luk w zabezpieczeniach i wykorzystywania ich do ataków na Platformę,
4. wykorzystywania przez Użytkownika usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy Właściciela,
5. dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 5
Prawa i obowiązki Właściciela Platformy


1. Treści zawarte na Platformie są chronione prawami autorskimi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 666 j.t. ze zm.).
2. Prawa autorskie do Kursów należą do Właściciela Platformy, podmiotów współpracujących na podstawie odrębnych umów z Właścicielem Platformy lub autorów Kursów. Właściciel dokłada wszelkich starań, aby Platforma była stale dostępna i działała prawidłowo, a zamieszczone na niej szkolenia były merytorycznie poprawne i aktualne. Właściciel zastrzega sobie wykonywanie zaplanowanych lub pilnych konserwacji Platformy w celu utrzymania lub modernizacji bez wcześniejszego powiadomienia. Jednakże w przypadku zaplanowanej konserwacji, która będzie trwała dłużej niż jeden dzień, Właściciel dołoży wszelkich starań, aby poinformować Usługobiorców o tych planach co najmniej jeden dzień wcześniej.
3. Właściciel ma prawo aktualizacji treści oferowanych szkoleń, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji, testów oraz ćwiczeń i materiałów dodatkowych.

§ 6
Zawarcie umowy i realizacja


Zawarcie umowy
1. W celu zawarcia umowy między Właścicielem oraz Użytkownikiem, Użytkownik powinien:

 1. zalogować się do Platformy,
 2. dodać do koszyka dostępne szkolenie,
 3. wybrać rodzaj płatności,
 4. złożyć zamówienie poprzez użycie przycisku „Zamawiam”,
 5. dokonać płatności.

2. Do zawarcia umowy dotyczącej zamówionego kursu dochodzi z chwilą dokonania płatności.
3. Wysokość wynagrodzenia podana jest przy każdym kursie umieszczonym na Platformie (za wyjątkiem kursów bezpłatnych, dostępnych dla wszystkich użytkowników).
4. Dostępne są następujące formy płatności:

 • Płatność przy pomocy systemów płatności on-line
 • Przelew bankowy

5. W przypadku płatności on-line i potwierdzeniu przez system płatności przesłania należnej kwoty, kursy są dostępne dla Użytkownika natychmiast.
6. W przypadku dokonania płatności przy pomocy przelewu bankowego, kurs jest dostępny dla Użytkownika po uznaniu rachunku bankowego Właściciela. W celu poprawnej identyfikacji płatności konieczne jest podanie w tytule przelewu tytułu kursu lub przy większej liczbie tytułów wszystkich kursów.
7. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za realizację procesu płatności przez dostawców zewnętrznych. Każdy z zewnętrznych dostawców usług płatniczych posiada własny regulamin.

 

Usługa
1. Usługa na platformie Szkolna24.pl polega na udostępnieniu Użytkownikowi zamówionego kursu (kursu, na który została zawarta umowa) w czasie trwania umowy w formie:

 • materiałów wideo lub
 • plików PDF, JPG, Word lub
 • materiałów w formie tekstowej lub
 • testów i ćwiczeń

2. Użytkownik ma prawo uczestniczyć w zamówionym kursie w czasie trwania umowy. Nieuczestniczenie w kursie mimo takiej możliwości lub jego nieukończenie w okresie obowiązywania umowy nie upoważnia Użytkownika do żądania zwrotu wynagrodzenia. Jeżeli Użytkownik ukończy kurs, zobowiązanie Właściciela uznaje się za wykonane przed upływem okresu obowiązywania umowy.
3. Po pozytywnym zaliczeniu kursu oraz zdaniu egzaminu końcowego Użytkownik otrzymuje certyfikat ukończenia w formie dokumentu PDF, jeżeli przy oznaczeniu kursu przewidziana jest taka możliwość.

Rozwiązanie umowy
1. Umowa ulega rozwiązaniu z upływem czasu, na który została zawarta.
2. Każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli druga strona nienależycie wywiązuje się z umowy, została wezwana do należytego wykonywania umowy i wyznaczono jej w tym celu co najmniej 14 dniowy termin, który upłynął bezskuteczne.

§ 7
Reklamacje


1. Reklamacje związane z nienależytym wywiązaniem się z wykonania Usługi Użytkownik może składać:

 • na adres 42-202 Częstochowa, ul. Warszawska 53;
 • pocztą elektroniczną na adres kontakt@szkolna24.pl
 • przez formularz kontaktowy w zakładce „Wiadomości” na szkolna24.pl

2. Reklamacja powinna zawierać:

 • dane umożliwiające identyfikację Usługobiorcy,
 • przedmiot reklamacji,
 • żądanie związane z reklamacją

3. Odpowiedź zostanie udzielona w formie, w jakiej Usługodawca otrzymał zgłoszenie, na adres podany w zgłoszeniu.
4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 30 dni od daty otrzymania pisemnego zgłoszenia.

§ 8
Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych jest Właściciel.
2. Właściciel zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016r., poz. 1030 j.t. ze zm.) oraz z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2016r., poz. 922 j.t. ze zm.) i stosowania odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających prawidłowe zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Użytkownik podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Właścicielowi wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu realizacji usługi. Użytkownik ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
4. Właściciel jest zobowiązany do ujawniania informacji o Użytkowniku (oraz danych dodatkowych np. adres IP), osobom trzecim w przypadku, gdy ich ujawnienie jest wymagane przez prawo.
5. Szczegółowe zasady dotyczące Polityki prywatności znajdują się w stopce strony pod adresem Szkolna24.pl pod linkiem „Polityka prywatności”..

§ 9
Zmiany oferty i promocje


1. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany oferty, cen, promocji, rabatów.
2. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony.
3. Dokonując transakcji można skorzystać tylko z jednej promocji.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. O zmianach w Regulaminie Użytkownicy będą powiadomieni drogą elektroniczną na podane w procesie rejestracji adresy e-mail lub poprzez wewnętrzny system powiadomień w zakładce „Wiadomości”. Zmiana regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od powiadomienia i nie dotyczy umów zawartych przed jej wejściem w życie.
2. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna na stronie www.szkolna24.pl. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej obowiązuje regulamin obowiązujący w czasie składania zamówienia.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa właściwego dla siedziby Właściciela.
4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego kodeksu cywilnego oraz innych polskich ustaw.

Data aktualizacji regulaminu: 22 września 2020r.